Thiên Vương Bang

Thiên Vương Bang (Kim), võ công chia làm 3 đường:

Thương pháp, Đao pháp, Chùy pháp

Search site

© 2008 All rights reserved.