Nhiệm vụ xuất sư

Sẽ được phong là: Tiêu Diêu Thần Cái
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến gặp Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng (189/236), tiếp nhận nhiệm vụ đi lấy 9 cái túi vải .
   
Bước 2:
Vào Tường Vân Động (trong cùng bên phải của Cái Bang):
   
Chú ý: ở nhiệm vụ này, ở các rương cần chìa khóa để mở, bạn có thể đánh bại quái vật tương ứng để nhận chìa khóa nhiều lần. Ví dụ: sau khi đã mở rương bạn có thể quay lại đánh Hổ Quyền lần nữa để lấy chìa khóa ra mở rương, cho đến khi bạn nhận được 2 cái túi thì thôi
   
Bước 3:
Tầng thứ nhất: Đánh bại Hổ Quyền (214/188) lấy được chìa khóa, mở rương (221/193) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
   
Bước 4:
Tầng thứ hai: Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (201/195;210/188), sau khi mở rương chỉ lấy được 1 cái túi vải (hoặc không có).
   
Bước 5:
Tầng thứ ba: Có 5 cái rương không cần mở vì rương trống.
   
Bước 6: Tầng thứ tư :
   
 
- Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (189/195;190/199), sau khi mở rương chỉ lấy được 2 cái túi vải.
   
- Đánh bại Vật Hạc Hành (189/206) lấy được chìa khóa, mở rương (187/208) lấy được 2 cái túi vải.
   
Bước 7:
Tầng thứ năm: Đánh bại Xích Diệm (220/190) lấy được chìa khóa, mở 2 cái rương (217/189;212/190) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
   
Bước 8:
Mang 9 cái túi vải về cho Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.