Nhiệm vụ xuất sư

Sẽ được phong là: Thánh Nữ.
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Từ Nga My, bạn đi theo hướng Tây-Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại hắn lấy được "Yên Ngọc Chỉ Hoàn" (xác suất :20%).
   
Bước 3:
Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.