Nhiệm vụ xuất sư

Sẽ được phong là: Thiên Thủ Thần Vệ.
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Môn Đường Cửu.
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Phòng khách (508/322) gặp Chưởng môn Đường Cừu , nhận nhiệm vụ thu hồi Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm
   
Bước 2:
Đến Trúc Tơ động (523/326) (đi cửa bên phải của Đường Môn).
   
Bước 3:
Tại tầng 1 đánh bại tên Mãng Hán Đầu Lĩnh (189/205; 185/204; 190/202; 192/200; 197/201) sẽ lấy được chìa khoá tầng 2 .
   
Bước 4:
Tại tầng 2 đánh bại Tinh Hổ (194/198; 197/201) sẽ lấy được chìa khoá lên tầng 3.
   
Bước 5:
Lên tầng 3 có 2 rương: trên và dưới (1 chứa tiền, 1 chứa Đoạt Hồn Kiếm). Chọn rương ở trên sẽ lấy được Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm.
   
Bước 6:
Về giao kiếm cho Chưởng môn Đường Cừu là hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu chọn nhầm rương chứa tiền thì về gặp Chưởng môn Đường Cừu nộp phạt 4 vạn lượng rồi làm lại nhiệm vụ.
   
Lưu ý : Nếu đã lên được tầng 2 rồi mà bị chết thì khi vào động lại cứ việc lên tầng 2, không cần đánh lại ở tầng 1

Search site

© 2008 All rights reserved.