Nhiệm vụ xuất sư

Sẽ được phong là: Vô Lượng Giải Tôn
         
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Nan
         
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến La Hán đường (202/192), gặp Huyền Nan, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến La Hán trận (lối đi vào phía sau tượng Phật trong La Hán đường), đánh bại các tên Tăng Binh Đầu Lĩnh (197/211), (211/224), (206/196), (229/208), bạn sẽ lấy được Niệm Châu, Thiền trượng, Mộc NgưBát Vu.
   
Bước 3:
Mang 4 bảo vật trên về giao cho Huyền Nan, hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.