Nhiệm vụ trùng phản sư môn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
   
Phần thưởng: học được Thái Cực Thần Công , Vô Ngã Vô Kiếm , Tam Hoàn Sào Nguyệt . Được phong làm Huyền Võ Chân Nhân.

Search site

© 2008 All rights reserved.