Nhiệm vụ trùng phản sư môn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp Chưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
       
Phần thưởng: học được Tiêu Diêu Công , Túy Điệp Cuồng Vũ . Được phong làm: Cửu Đại Trưởng Lão.

Search site

© 2008 All rights reserved.