Nhiệm vụ trùng phản sư môn

       
Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
       
Phần thưởng: Bất Diệt Bất Tuyệt , Phật Quang Phổ Chiếu , Phan Âm Phạn Xưởng , Phật Pháp Vô Biên . Được phong làm Kim Đỉnh Thánh Nữ.
     

Search site

© 2008 All rights reserved.