Nhiệm vụ trùng phản sư môn

       
Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
       
Phần thưởng: học được Tiểu Lý Phi Đao , Tán Hoa Tiêu , Thiên La Địa Võng , Tâm Nhãn . Được phong làm: Lục Các Trưởng Lão

Search site

© 2008 All rights reserved.