Nhiệm vụ trùng phản sư môn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
         
Phần thưởng: học được Như Lai Thiên Diệp và Dịch Cân Kinh . Được phong làm Hộ Pháp Trưởng Lão.

Search site

© 2008 All rights reserved.