Nhiệm vụ ký danh đệ tử

       
Bước 1:
Từ Dương Châu phủ, đi lên hướng bắc để tới Cái Bang. Vào đến tổng đàn của Cái Bang thì tìm đến diện kiến Từ Tam Trượng (188/235) nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2: Ở Dương Châu phủ, bạn hãy tìm đến gặp:
   
 
-
Liễu Đại Gia (208/201) và khen lão ta về đường CON CHÁU, và nhân lúc lão ta đang khoái trí xin lão ấy chòm râu (Hồ Tu)
   
-
Nhiệm Thiên Nhai (221/195) và khen ông ta về đường CÔNG DANH sẽ được ông ta tặng cái quạt (Phiến Tử).
   
-
Như Ý (211/192) và khen cô ấy TƯỚNG MẠO đẹp, cô ta sướng đến phát điên và tặng luôn cho các hạ một cái khăn (Thủ Phách)
   
-
Tôn Viên Ngoại (203/190) và khen hắn TÀI PHÚC, hắn sẽ tặng cho các hạ một chiếc nhẫn (Bản Chỉ).
   
Bước 3:
Có được 4 món trên, các hạ hãy lên đường trở lại Cái Bang và giao lại 4 món đó cho Từ Tam Trượng (188/235) để làm lễ ra mắt tân môn đệ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.