Nhiệm vụ ký danh đệ tử

Bước 1:
Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên:
   
 
- Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà
   
- Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai
   
- Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
   
Bước 2:
Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:
   
 
- Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục
   
- Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung
   
- Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện
   
Bước 3:
Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319) , trả lời 3 câu hỏi như sau:
   
 
- Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân
   
- Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ
   
- Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn
   
Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).
   
Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.