Nhiệm vụ ký danh đệ tử

Bước 1:
Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231) đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218) của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước
   
 
- Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất
   
- Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai
   
- Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba
   
- Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư .
   
- Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.
   
Bước 3:
Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186) ở ngay cửa động là xong.

 

Search site

© 2008 All rights reserved.