Nhiệm vụ cấp 90

       
Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiên Nhẫn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
       
Phần thưởng: học được Vân Long Kích , Thiên Ngoại Lưu Tinh , Nhiếp Hồn Loạn Tâm . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Biện Kinh gặp Lưu Viên Ngoại (230/194), nghe ông ta kể về hoàn cảnh gia đình mình và cô Công chúa Kim quốc Hoàn Nhan Tuyết Y
   
Bước 2:
Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hoàn Nhan Tuyết Y (213/201). Hứa bắt cho cô ta con Đại Điêu bù lại cô ta không được giết thêm ai nữa.
   
Bước 3:
Đến Phụng Tường -> Kiếm Các Tây Bắc, đánh Linh Điêu (108/236; 136/240), đến khi nhận đươc thông báo:”bạn đã bắt được….”
   
Bước 4: Về Thiên Nhẫn giáo, giao Đại Điêu cho Hoàn Nhan Tuyết Y
   
Bước 5: Về Biện Kinh gặp Lưu Viên Ngoại , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.