Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Chưởng Kinh Đạo Nhân
   
Học được võ công: Tọa Vọng Vô Ngã
   
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Long Hổ điện, Đơn Tư Nam
   
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Long Hổ điện (213/196) gặp Đơn Tư Nam , tiếp nhận nhiệm vụ hành thiện, đi trừ gian diệt hại.
   
Bước 2:
Đến Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn -> Kê Quán động -> Thiên Tâm động (nằm góc trái dưới), đánh bại tên Đầu mục Thổ phỉ Thiết Cước (189/197) sẽ lấy được một vạn lượng bạc (xác suất 30%).
   
Bước 3:
Trở về Võ Đang gặp Đơn Tư Nam, phục mệnh.
   
Bước 4:
Đến Tương Dương tìm Trịnh Gia Tẩu Tử (206/204), tặng hết một vạn lượng cho cô ta.
   
Bước 5:
Trở về Võ Đang gặp Đơn Tư Nam, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.