Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Tán Hoa Thiên Nữ
       
Học được võ công: Phật Tâm Từ Hữu
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chính điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (403/319). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.
   
Bước 3:
Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (230/198), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa "Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh" giao cho ông ta.
   
Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang là được
   
Bước 4:
Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.