Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả
       
Học được Võ công: Xuyên Tâm Độc Thích
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật (200/201), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.
   
Bước 2:
Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.
   
Bước 3:
Đến Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn vào Nghiệt Long động, tìm tên Ăn Cướp (237/216), đánh bại hắn sẽ lấy lại được Ngọc San Hô.
   
Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.