Nhiệm vụ cấp 50

       
Sẽ được phong là: Hộ Đảo Tướng Quân
       
Học được võ công: Kim Chung Tráo
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Địa Hộ Pháp Hạ Thành
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Gặp Địa Hộ Pháp Hạ Thành (209/196) nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Động Đình hồ (209/196) ở phía đông Thiên Vương Đảo. Vào tầng 2, đánh Thủy Quái (209/196) đến khi nào lượm được đá ngũ sắc
   
Bước 3:
Trở Về trao đá ngũ sắc cho Địa Hộ Pháp Hạ Thành (209/196) , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.