Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Thụ Phù Thiên Tướng
       
Học được võ công: Mê Tung Ảo Ảnh , Cuồng Phong Sậu Điện
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Gặp Ngọc Hoành Tử tại Thiên Vi Điện (195/195) nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Từ Côn Lôn Phái đến Băng huyệt động (222/223)
   
Bước 3:
Đánh 5 con Đại Tuyết Quái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).
   
Bước 4: Sau khi giết đủ 5 con lúc đó Quái Nhân mới xuất hiện, đánh Quái Nhân (197/201) lấy được một Nắm tóc.
   
Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tại Thiên Vi Điện giao Núm tóc cho Ngọc Hoành Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.