Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Phục Ma Thiên Vương
         
Học được võ công: Hoành Tảo Lục Hợp , Ma Ha Vô Lượng , Long Hổ Trảo
         
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Từ
         
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Tàng Kinh Các (218/190), gặp Huyền Từ , tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến sân luyện võ gặp Trừng Tâm (224/178). Hắn muốn bạn kiếm cho hắn 1 con gà quay
   
Bước 3:
Đến Tửu lầu ở Biện Kinh (210/193), bỏ 500 lượng mua gà quay mang về giao cho Trừng Tâm.
   
Bước 4:
Đến rừng thông, trong rừng là một mê cung cây thông, trong mê cung có rất nhiều đá, căn cứ theo sự sắp xếp Tứ, Ngũ, Tam, sẽ tìm được tảng đá có giấu tàng thư (231/170), đẩy nó ra sẽ lấy được "Dịch Cân Kinh".
   
Bước 5:
Trở lại Tàng Kinh Các, mang "Dịch Cân Kinh" giao cho Huyền Từ, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.