Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Nhập Quan Đạo Nhân
   
Học được võ công: Thế Vân Tung
   
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Vân Tuyền
   
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Ra phía sau Tử Tiêu Đại Điện, đi về phía Đông, đến bờ hồ Thanh Thủy gặp Chu Vân Tuyền (219/192), tiếp nhận nhiệm vụ đi đưa thư.
   
Bước 2:
Đến Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn -> Kê Quán động, gặp Nhuận nương (202/184) yêu cầu bạn đánh bại năm con Bạch Ngọc Hổ (198/182; 192/188; 210/185; 206/193; 207/180) của cô ta.
   
Bước 3:
Sau khi đánh bại chúng, trở lại gặp Nhuận nương.
   
Bước 4:
Lại đi vô trong động đánh Nhuận Nương Gia HổNhuận Nương Gia Báo (212/171; 202/176; 191/173; 220/183) , có thể lấy được thư hồi âm (xác suất 30%).
   
Bước 5:
Trở lại Võ Đang, đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) giao thư hồi âm cho Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.