Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Chưởng Kỳ Sứ
       
Học được võ công: Bi Tô Thanh Phong
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hữu Hộ pháp Gia Luật Tị Li
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hữu Hộ pháp Gia Luật Tị Li (207/189), tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Phụng Tường -> Kiếm Các Tây Bắc -> Kim Quang động -> Tỏa Vân Động, đánh bại tên Liệu Kỳ (197/202) sẽ lấy được một bức “Thiên Nhẫn Mật hàm”.
   
Bước 3:
Mang Mật hàm về giao cho Gia Luật Tị Li , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.