Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Long Đầu
       
Học được võ công: Hoạt Bát Lưu Thủ .
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Truyền Công Trưởng lão Ngụy Liễu Ông
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến gặp Ngụy Liễu Ông (191/241), nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn sát thủ!
   
Bước 2:
Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn -> Long Cung động (217/184), trong đó có hai tên Kim Quốc Thích Khách (226/183; 178/195), đánh bại chúng sẽ có cơ hội lấy được một bức thích sát mật hàm.
   
Bước 3:
Mang bức thích sát mật hàm về giao cho Ngụy Liễu Ông. Sau đó nhận tiếp nhiệm vụ mang bức mật hàm này đi Dương Châu giao cho Khu Mật sứ Trương Tuấn.
   
Bước 4:
Đến Dương Châu gặp Trương Tuấn (200/197), đưa bức mật hàm cho ông ta.
   
Bước 5:
Trở lại Cái Bang báo tin cho Ngụy Liễu Ông, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.