Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Vô Động La Sát
       
Học được võ công: Vạn Độc Thực Tâm , Xuyên Y Phá Giáp
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà
   
Bước 2:
Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.
   
Bước 3:
Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.
   
Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà , hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.