Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Thiên Vi Hộ Pháp
       
Học được võ công: Khi Hàn Ngạo Tuyết , Khí Tâm phù
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Liên Tử
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Tử Vi Điện gặp Thanh Liên Tử (187/199) nhận nhiệm vụ lên đỉnh Kiến Tính đoạt Huyết Hồn Thần Kiếm
   
Bước 2:
Từ Côn Lôn Phái -> Kiến Tính Phong Sơn động (208/188)
   
Bước 3:
Vào động đánh bại tên Hồng Nguyệt (209/178), (208/193). Biết được thanh kiếm đã bị tên đầu lĩnh của chúng cất giấu
   
Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấy được chìa khoá tại (220/199), (206/198).
   
Bước 5: Có được chìa khoá, đến mở rương tại (191/175) lấy Huyết Hồn Thần Kiếm.
   
Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại Tử Vi Điện giao Huyết Hồn Thần Kiếm cho Thanh Liên Tử , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.