Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Truyền Kinh La Hán
         
Học được võ công: Sư Tử Hống
         
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Từ Nhân Phương Trượng
         
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184) tìm gặp Từ Nhân Phương trượng, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Thiếu Lâm Mật Thất (168/166) ở phía Bắc Chùa Thiếu Lâm, trả lời 3 câu hỏi để vào được trong Mật Thất (thứ tự trả lời là 1 - 2 - 1).
   
Bước 3:
Đánh Kim Cang nhân (213/205), (203/198), (204/205), (208/201) để lấy được khẩu quyết.
   
Bước 4:

Đến cuối hang động (230/207) sẽ nhìn thấy một thạch thất, nhấp vào phiến đá, đọc đúng khẩu quyết sẽ có thể cùng Nhị Tăng đối thoại (đáp án 4), phải chú ý nghe thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng (các bạn nên ghi lại).

Khẩu quyết như sau:

Thế Gian Vô Thường, Quốc Thổ Nguy Quỳ

Tứ Đại Khổ Không, Ngũ Dương Vô Ngã

Sinh Diệt Biến Tăng, Hư Nguỵ Vô Chủ

Tâm Thị Ác Nguyên, Hình Vi Tội Tẩu

Như Thị Quan Sát, Tiêm Ly Sinh Tử

   
Bước 5: Trở lại Phương trượng Thiền phòng, gặp Từ Nhân Phương Trượng, thuật lại thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng:
   
 
- Nếu như thứ tự chính xác, hoàn thành nhiệm vụ.
   
- Nếu như thứ tự bị sai, Từ Nhân Phương trượng : "Ta không hiểu được ý nghĩa năm câu này, có phải ngươi đã bị lầm lẫn thứ tự không?" Bạn phải thực hiện lại nhiệm vụ.

 

Search site

© 2008 All rights reserved.