Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Tuần Sơn Đạo Nhân
   
Học được võ công : Kiếm Phi Kinh Thiên , Bác Cấp Nhi Phục
   
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ : Thập Phương điện, Từ Đại Nhạc
 
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Thập Phương điện (203/198) gặp Từ Đại Nhạc, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Từ Võ Đang -> Tương Dương -> đến phía Đông Phục Ngưu Sơn, đánh bại Đại Hỏa hổ (225/205; 202/207) , Đại Tuyết Lang (240/193; 217/198), Đại Thanh Lang (234/199; 251/203; 225/186;217/191), có thể lấy được cỏ Họa Mi .
   
Bước 3:
Lấy được năm cây cỏ Họa Mi , trở về giao cho Từ Đại Nhạc , hoàn thành nhiệm vụ.
   
Lưu ý: Bạn cần phải lấy thật nhanh năm cọng cỏ và trở về giao cho Từ Đại Nhạc. Nếu bạn giao không đủ hoặc về quá thời gian thì phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.

Search site

© 2008 All rights reserved.