Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Bạch Liên Tiên Tử
       
Học được võ công: Thôi Song Vọng Nguyệt , Tứ Tượng Đồng Quy , Mộng Điệp
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mục Vân Từ
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà .
   
Bước 3:
Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%). Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
   
Bước 4:
Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.