Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La
       
Học được võ công: U Minh Khô Lâu , Vô Hình Độc , Bách độc Xuyên Tâm , Băng Lam Huyền Tinh
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị (169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc (146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.
   
Bước 3:
Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị , phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.
   
Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.
   
Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.