Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Chưởng Đà Đầu Lĩnh
       
Học được võ công: Bát Phong Trảm , Dương Quang Tam Diệp , Hàng Vân Quyết
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Sứ Cổ Bách
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phía Tây Quảng Trương gặp Tả Sứ Cổ Bách (202/193). Nhận lời giúp ông ta tìm Thiên Vương Lệnh .
   
Bước 2:
Đi Ba Lăng huyện -> Miêu Lĩnh -> Yến Tử Động, đánh bại Báo Tử Đầu (191/210) cho đến khi nhận được Thiên Vương Lệnh mới thôi.
   
Bước 3:
Trở về giao Thiên Vương Lệnh cho Tả Sứ Cổ Bách (202/193), hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.