Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Thái Vi Hộ Pháp
       
Học được võ công: Thiên Tế Tấn Lôi , Thiên Thanh Địa Trọc , Nhất Khí Tam Thanh , Bắc Minh Đáo Hải
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Gặp Đại Sư Chu Khuyết (198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu ...
   
Bước 2:
Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Tuyết Báo động tầng 1 ( 288/201).
   
Bước 3:
Đánh 3 con quái vật tại Cáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên Da Minh Châu.
   
Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châu về Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.