Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Hộ Pháp La Hán
         
Học được võ công: La Hán Trận
         
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Giác
         
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến hồ Phóng sinh tìm gặp Huyền Giác (220/193), tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến rừng tháp bên ngoài chùa, phát hiện những kẻ có hành tung mờ ám. Đánh bại Mạch Anh (238/200), (231/204), cho đến khi nào biết được bọn chúng chính là gián điệp của Kim quốc, đồng đảng của bọn chúng đã đánh cắp thành công "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" hiện giờ đã chạy đến Kim Quang động ở Kiếm Các Tây Bắc.
   
Bước 3:
Đến Phượng Tường Phủ -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động, đánh bọn Trộm kinh (218/182), (179/186), (198/196) đến khi lấy lấy lại được "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh".
   
Bước 4: Trở lại Thiếu Lâm, đến hồ Phóng sinh, mang kinh giao cho Huyền Giác, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.