Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là : Cẩm Y Ni
       
Học được Võ công : Từ Hàng Phổ Độ
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giảng Kinh Đường, Diệu Như
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.
   
Bước 2:
Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (Hổ Trắng) (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.
   
Bước 3:
Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.