Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là: Thủ Trại Hãn Tướng
       
Học được võ công: Tĩnh Tâm quyết
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hữu Sứ Dương Hồ
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phía Nam Tẩm Cung gặp Hữu Sứ Dương Hồ (218/198)nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đi Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động. Vào động đánh tên Thổ Phỉ đầu mục (203/194), (194/196), (206/201) đến khi nhận được 1 lá cờ Gấm.
   
Bước 3:
Mang cờ về giao cho Hữu Sứ Dương Hồ (218/198), hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.