Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là: Tử Vi Hộ Pháp
       
Học được võ công: Ky Bán Phù
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.
   
Bước 2:
Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động tầng 1 (288/205).
   
Bước 3:
Đánh Thổ Phỉ tại (193/199), (196/201), (197/201).
   
Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạc đà mang về Côn Lôn Phái giao cho Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.