Nhiệm vụ cấp 20

+NPC Nhiệm vụ: Huyền Bi Đại Sư

+Phần thưởng:

-Danh hiệu: Hộ Tự Kim Cang

-Chiêu thức: Bất Động Minh Vương

Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Đạt Ma Đường(210/188) tìm gặp Huyền Bi, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Biện Kinh Phủ -> Tây Phục Ngưu Sơn tìm năm tên Man Di (280/185), (269/184), (264/185), (262/183), (277/187) . Sau khi đánh đủ 5 con ở 5 địa chỉ trên sẽ có dòng chữ hiện lên: " Bạn đã dạy dỗ được 5 tên Man Di, chúng hứa từ nay sẽ không quậy phá nữa…. ".
   
Bước 3:
Trở lại Đạt Ma Đường gặp Huyền Bi phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.