Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Chấp Đại Đệ tử
       
Học được võ công: Cái Bang Bổng pháp , Cái Bang Chưởng pháp
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231) , tiếp nhận nhiệm vụ đi mua rượu.
   
Bước 2:
Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), nhấp vào lời thoại. Mua được bốn loại rượu , duy chỉ có Huệ Tuyền tửu thì vừa bán cho Túy Bán Tiên mất rồi!
   
Bước 3:
Nhìn sang bên cạnh thấy Túy Bán Tiên đang đứng uống rượu, trả lời đúng ba câu hỏi sẽ nhận được Huệ Tuyền Tửu (Đáp án chính xác là : C, B, D).
   
Bước 4: Mang năm loại rượu về giao cho Bang chủ Hà Nhân Ngã , hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.