Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Thị Vệ Trưởng
       
Học được võ công: Thiên Vương Thương pháp , Thiên Vương Đao pháp , Thiên Vương Chùy pháp
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiền Sứ Vương Tá
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Đại Điện (201/198) gặp Tiền Sứ Vương Tá nhận nhiệm vụ. Đi tìm 3 viên Kê Huyết Thạch.
   
Bước 2:
Đến Sơn Động (225/185) phía đông bắc của đảo, tìm đánh Kim Miêu Vương (225/201),(196/191), Xá Lị Tinh (234/196), Đại Hoàn Hùng (210/195),(209/185)cho đến khi nhận đủ 3 viên Kê Huyết Thạch
   
Bước 3:
Mang Kê Huyết Thạch về giao cho Tiền Sứ Vương Tá, hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.