Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Phụng Kiếm Đệ Tử
 
Học được võ công: Côn Lôn Đao pháp , Côn Lôn Kiếm Pháp , Thanh Phong Phù , Thúc Phược Chú
 
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiểu Hàn
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Tịch Nhan gặp Tiểu Hàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc. Cần thu thập đủ 5 loại dược liệu là: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo Linh Chi
   
Bước 2:
Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc, đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đến khi nhận đủ 5 loại dược liệu.
   
Bước 3:
Có đủ 5 loại dược liệu, trở về Côn Lôn Phái giao cho Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.