Nhiệm vụ cấp 10

+NPC nhiệm vụ: Huyền Nhân Phương Trượng

+Phần thưởng:

-Danh hiệu: Hộ Viện Võ Tăng

-Chiêu thức: Hàng Long Bất Vũ, Kim Cang Phục Ma

+Các bước thực hiện:

Bước 1:
Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184), gặp Huyền Nhân Phương Trượng, tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Vào trong Đạt Ma Đường (210/188), phía sau pho tượng trong Đạt Ma Đường có 1 con hẻm nhỏ, vào trong đó đánh bại những tên Cơ Quan Nhân (192/197), (203/200), (216/201) đến khi lấy được Kim Liên Hoa.
   
Bước 3:
Mang Kim Liên Hoa về giao cho Huyền Nhân Phương Trượng, hoàn thành

 

Search site

© 2008 All rights reserved.